Sök på sidan

Lagstiftning och avfallshanteringsföreskrifter

Avfallshanteringen i Finland regleras genom lagstiftning, förordningar samt kommunala avfallshanteringsföreskrifter. Den gemensamma målsättningen för detta regelverk är att stöda en hållbar utveckling genom att främja en förnuftig användning av naturtillgångarna samt genom att förebygga och bekämpa den fara och skada som avfall förorsakar hälsan och miljön.

En av Avfallsnämndens viktigaste uppgifter är att besluta om de gemensamma kommunala avfallshanteringsföreskrifterna för Ekorosks 10 medlemskommuner. Avfallshanteringsföreskrifterna omfattar bestämmelser om insamling, sortering, förvaring, vidareförmedling, återvinning eller behandling av avfall och om tekniska krav som gäller för dessa funktioner. Tillämpningen av avfallshanteringsföreskrifterna kan kompletteras med direktiv som avfallsnämnden beslutat om.

Med stöd av avfallslagen övervakar de enskilda kommunernas miljövårdsmyndigheter att avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna följs. Vidare stadgas i avfallslagen att den mildaste graden av rättslig påföljd är böter för avfallsförseelse ifall de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna bryts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Länkar

Avfallshanteringsföreskrifter 2023 [14.12.2023] [589.0 kB]
» Avfallslagen, se www.finlex.fi
» Avfallstransport för fritidsbostäder, se Ekorosks www-sidor
» Avfallstransport för egnahemshus, se Ekorosks www-sidor
» Avfallstransport för bostadsbolag, se Ekorosks www-sidor
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)