Sök på sidan

Beslut om avfallshanteringstaxa för 2021 och ändringar till avfallshanteringsföreskrifter

Meddelande om Österbottens avfallsnämnds beslut om kommunal avfallshanteringstaxa för år 2020 (§ 17/2020).

Österbottens avfallsnämnds beslut, 1.12.2020 § 17, om kommunal avfallshanteringstaxa för år 2021 med stöd av avfallslagens 78 och 79 §§.

Beslutens datum:

Beslutet ges 21.12.202

Beslutet framlagt till påseende:

Besluten med bilagor är framlagt till påseende under tiden 21.12.2020 - 19.1.2021 i medlemskommunernas allmänna datanät, hos Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen: www.ekoso.fi.

Beslutsbilagorna är tillgängliga i PDF-format på följande webbplatser: www.ekoso.fi, www.jakobstad.fi – Förvaltning och beslut – Protokoll.

Sökande av ändring:

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737

Bilagor:

Protokollsutdrag § 17-2020 [223.0 kB]
Bilaga 17 A - 2020 [644.4 kB]
Bilaga 17 B - 2020 [215.6 kB]
KOMMUNALBESVARSANVISNING_2112_2020.pdf [70.8 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)