Sök på sidan

Meddelande om kommuninvånares möjlighet till inflytande i ett pågående kommunalt avfallshanteringsärende

Kommuninvånarnas möjlighet till inflytande i ett pågående kommunalt avfallshanteringsärende med stöd av förvaltningslagens 41 §

Ärende:

Österbottens avfallsnämnds utredning av transportsystemet för insamling av energiavfall vid fastigheterna med stöd av avfallslagens 37 § 3 moment.

Bakgrund:

År 2021 fastställda ändringarna i avfallslagens 36 och 152 §§ innebär, att de fastighetsvisa avfallstransporterna av bioavfall ska vara kommunalt anordnade tidigast 19.7.2023 eller senast 19.7.2024. Till följd av lagändringen är granskningen av transportbeslutet från 2012 aktuellt för energiavfallets del.
Vidare bör nämnas i detta sammanhang, att transporterna av separat insamlat förpackningsavfall vid fastigheter i tätort med minst fem bostäder ska vara kommunalt upphandlade fr.o.m. 1.7.2023.

I Österbottens avfallsnämnds utredning granskas, ifall undantagsvillkoren i avfallslagens 35 § och 37 § mom. 1 uppfylls för av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport av energiavfallet, samtidigt som bioavfallstransporterna ska vara kommunalt upphandlade av Ekorosk fr.o.m. 19.7.2023.

Med kommunal upphandling av transporterna av hushållens bioavfall innebär det att verksamhetsområdet är indelat i olika entreprenadområden.
Avfallstransportbolaget som vunnit en eller flera entreprenadområden i den offentliga upphandlingen sköter om tömningarna av bioavfallskärlen för Ekorosk räkning fr.o.m. 19.7.2023.

Beroende på utfallet av den kommande konkurrensutsättningen av bioavfallstransporterna, kan hushållen inte garanteras att biofallkärlet töms i fortsättningen av ett och samma transportbolag som sköter om tömningarna av både bio- och energiavfallskärlen på fastigheten i dagsläget.
Transportsträckorna och antalet sophämtningar på hela verksamhetsområdet ökar uppskattningsvis 25-50%, i vissa enskilda kommuner kan ökningen vara högre än 50 %.

Beslutsfattande i ärendet:

Ifall, Österbottens avfallsnämnds utredning av energiavfallstransporterna resulterar under våren 2022 i ett beslut som innebär en övergång till kommunalt anordnad avfallstransport medför detta, med beaktande av en lagstadgad övergångstid, att fr.o.m. 19.7.2025 töms bio- och energiavfallskärlen på det bestämda upphandlingsområdet av ett och samma avfallstranportbolag. Följaktligen minskar transportsträckorna och antalet sophämtningar på verksamhetsområdet.

Delaktighet:

Kommuninvånarna på Österbottens avfallsnämnds verksamhetsområde ges möjlighet att avge skriftliga åsikter i ärendet.

Skriftliga åsikter önskas vara inlämnade till Österbottens avfallsnämnd senast 20.3.2022 per e-post till adressen info@ekoso.fi.

Bilagor:

Österbottens avfallsnämnds beslut § 14, 4.11.2021 (protokollsutdrag) [100.1 kB]
Avfallslagen 35-37 § [310.0 kB]
Kommuninvånarnas möjlighet till inflytande i ett pågående kommunalt avfallshanteringsärende med stöd av förvaltningslagens 41 § [388.1 kB]

Tilläggsinformation:

Johan Hassel, avfallshanteringschef, tel. 050 528 9139 eller e-post johan.hassel@ekoso.fi

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)