Sök på sidan

Ordlista

Avfall från boende

allt avfall från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende oberoende av slag, beskaffenhet och mängd.

Avfall som lyder under producentansvaret

avfall för vars avfallshantering och därav förorsakade kostnader producenten som släppt ut den ur bruk tagna produkten på marknaden, eller en producentsammanslutning som verkar för producenternas räkning, enligt 6 kap i avfallslagen svarar för. Hit hör däck till motordrivna fordon, skrotbilar, elektriskt och elektroniskt skrot, batterier och ackumulatorer, returpapper och förpackningar.

Avfall som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall

avfall som med stöd av avfallslagen omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering eller som behandlas inom kommunens avfallshanteringssystem utifrån kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand.

Avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering

avfall från boende, inbegripet slam från boende, kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet samt sådant kommunalt avfall från affärslokaler som samlas in tillsammans med avfall från boende eller från kommunens verksamhetspunkter.

Avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand

avfall från näringsverksamhet när avfallsinnehavaren har begärt att få bli ansluten till kommunens avfallshanteringssystem på grund av bristande utbud av andra tjänster och där det inte i övrigt är möjligt att ordna en lämplig avfallshantering för att skydda hälsan och miljön. Avfallet i fråga ska gå att behandla i det kommunala avfallshanteringssystemet.

Avfallscentral

mottagningsplats med många funktioner där avfallet behandlas, materialåtervinns eller återvinns.

Avfallsstation

övervakad plats som upprätthålls av den som ordnar avfallshanteringen och där främst avfall som kan materialåtervinnas tas emot men inte behandlas.

Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar

fastighetsvis avfallstransport där fastig- hetsinnehavaren svarar för att ordna avfallstransporten genom att avtala om saken med ett privat avfallstransportföretag i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna.

Beslut om transportsystem

beslut av avfallshanteringsmyndigheten om att vissa avfallsslag och områden ska omfattas av avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar.

Bioavfall

biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler och motsvarande avfall från livsmedelsindustrin samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall.

Ekopunkt

områdesvisa insamlingsplatser som Ab Ekorosk Oy eller producenten ordnar och där åtminstone ett avfallsslag som kan materialåtervinnas eller återvinnas tas emot. På en ekopunkt tas hushållsavfall inte emot.

Farligt avfall

avfall som är brandfarligt eller explosivt, smittfarligt, annars hälsofarligt eller miljöfarligt eller har någon motsvarande egenskap. Tidigare benämning problemavfall

Fastigheter som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall

fastigheter där det uppkommer avfall som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall.

Fastighetsvis avfallstransport

avfallstransport som kommunen eller fastighetsinnehavaren ordnar och där avfallsslagen hämtas från en insamlingsplats på fastigheten eller från en insamlingsplats som är gemensam för två eller flera fastigheter.

Hushållsavfall

källsorterat bioavfall och energiavfall.

Flerfackskärl

avfallskärl som är indelade i två eller flera fack med en mellanvägg eller olika behållare, avsedda för insamling olika avfallsfraktioner.

Insamlingsplats

mottagningsplats för ett eller flera avfallsslag, där det finns ett eller flera sopkärl för kort förvaring av varje avfallsslag och vidaretransport.

Kommunalt anordnad avfallstransport

avfallstransporterna för kommunala områdesinsamlingspunkter för fritidsbosättningen där kommunen svarar för att avfallstransporten konkurrensutsätts och beställs i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna.

Kommunalt avfall

avfall som uppkommer i stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och vid annat boende, inbegripet slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, och annat till sin beskaffenhet jämförbart avfall som uppkommer i förvaltnings-, service- och närings- verksamhet.

Kommunens avfallshanteringssystem

övergripande avfallshantering som kommunen ordnar och via vilken kommunen sköter det avfall som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall. Systemet består av insamlings- och mottagningsplatser, fastighetsvis avfallstransport samt behandling av avfall.

Områdesvis insamlingsplats för fritidsbosättningen

av Ab Ekorosk Oy anordnad avfallsinsamlingsplats dit fritidsfastigheter som inte omfattas av fastighetsvis avfallstransport för sitt hushållsavfall.

Specialavfall

avfall som inte klassas som farligt, men som på grund av sin skadlighet, beskaffenhet eller mängd kräver specialbehandling eller särskilda åtgärder under insamlingen eller transporten. Det kan gälla t.ex. skärande, stickande, luktande och dammande avfall.

Trädgårdsavfall

biologiskt nedbrytbart avfall i små fraktioner som uppkommer vid skötsel av gårdsplaner och trädgårdar, t.ex. gräs, löv, ris och kvistar.

Återvinnbart avfall

avfall som samlas in separat för materialåtervinning eller återvinning.

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)