Sök på sidan

Avfallsavgifter

Enligt avfallslagen svarar fastighetsinnehavaren eller annan innehavare av avfall för kostnaderna för avfallshanteringstjänster.

Ett undantag är dock sådant avfall som är underkastat producentansvar, d.v.s. producenten eller en producentsammanslutning svarar för kostnaderna för insamling och återvinning av en produkt de släpper ut på marknaden.

Avfallsavgifterna kan delas in i kommunala avfallsavgifter och transportavgifter. Med kommunala avfallsavgifter avses de fasta avfallsavgifter och behandlingsavgifter som det kommunala avfallshanteringsbolaget Ekorosk uppbär för Österbottens avfallsnämnds räkning. De kommunala avfallsavgifterna skall täcka kostnaderna för ordnandet av kommunala avfallstjänster i sin helhet. Avfallsnämnden fastställer de kommunala avfallsavgifterna i avfallstaxan. Med transportavgift avses den avtalade avgiften som avfallstransportören debiterar för tömningen av ett avfallskärl och transporten till den kommunala mottagnings- eller behandlingsplatsen.

Avfallstaxorna:

Avfallsavgiftstaxa 2023 [205.0 kB]
Avfallsavgiftstaxa 2024 [205.0 kB]
» Bostadsbolag - Avgifter (Ekorosks www-sidor)
» Egnahemshus - Avgifter (Ekorosks www-sidor)
» Avgifter för fritidspunkter (Ekorosks www-sidor)
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)