Sök på sidan

Ordlista

Byggnadsavfall

avfall som uppstår vid nybyggnadsverksamhet eller rivning

Deponiavfall

avfall som inte kan återvinnas men som kan deponeras

Ekopunkt

insamlingspunkt för returpapper, glas, metall och batterier

Fritidsfastighet

fastighet som enligt fastighetsregistret är registrerat som fritidsbostad och som inte används för året runt boende

Förbindelse till Avfallsnämnden

förbindelse som avges av registrerad soptransportör till Avfallsnämnden och Ab Ekorosk Oy

Gemensamt kärl

av kommunen (Ekorosk) för flera fritidsfastigheter upprätthållet kärl eller kärl som på vissa villkor delas av flera fastigheter

Hushållsavfall

vått och torrt avfall

Insamlingskärl

kärl, behållare, flak eller motsvarande i vilket avfall samlas för transport

Kartong

ren och torr kartong, samt kraftpapper, som kan återvinnas

Livsmedelsavfall

sådana oanvända födoämnen och livsmedel som uppkommer i samband med matlagning eller utskänkning, samt matrester och organiskt avfall som uppstår vid livsmedels- och fodertillverkning och i livsmedelshandeln

Osorterat avfall

avfall som innehåller mer än 10 procent felaktigt sorterat material

Producentansvar

system där producent, försäljare eller importör ansvarar för kostnaderna och ordnandet av avfallshanteringen

Problemavfall

avfall som på grund av sin sammansättning eller någon annan egenskap kan förorsaka särskild fara eller olägenhet för hälsan eller miljön. Problemavfall definieras i listan över problemavfall i avfallsförordningen (1390/1993) och senare tillkomna kompletteringar.

Returpapper

rent och torrt papper som kan återvinnas

Samhällsavfall

avfall som uppkommer vid boende, samt övrigt, till sammansättning och egenskaper, likvärdigt avfall som uppkommer inom industri-, företags-, service- eller annan verksamhet och som kan transporteras, behandlas och/eller deponeras på samma sätt

Slam

slam från sedimenterande eller slutna brunnar samt slam som behandlas på samma sätt

Soptipp

slutdeponi för icke-återvinnbart avfall

Specialavfall

avfall vars behandling kräver speciella åtgärder på grund av avfallets kvalitet/egenskaper

Sorteringsanvisningar

separat instruktion som ges för sortering av avfall

Torrt avfall

avfall som enligt gällande sorteringsanvisningar skall placeras i en ljus påse

Trädgårdsavfall

löv, kvistar, gräs och växtdelar som uppkommer på enskilda bostadsfastigheter

Tätbebyggelse

detaljplanerat område eller område som enligt Byggnads- och markanvändningslagen är i behov av planering

Vått avfall

avfall enligt gällande sorteringsanvisningar skall placeras i svarta påsen

Återvinnbart avfall

avfall som kan återanvändas eller återvinnas som material eller energi

Återvinningsstation

övervakad insamlingsstation för deponiavfall, problemavfall och återvinnbart avfall som inte enligt sorteringsanvisningarna får placeras i hushållets avfallskärl

Överskottsjord

sådan jord som uppstått i byggnads- eller annan verksamhet och som inte används på uppkomststället

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)